Top

Vilka personuppgifter vi behandlar
Auxante behandlar den information som är nödvändig för att kunna uppfylla de lagstadgade krav som ställs på oss som bemanningsföretag. Vi särskiljer därför på vilken information vi behandlar beroende på om du sökt tjänst och om du har fått anställning hos oss.

När du söker jobb hos oss, samlar vi in personuppgifter såsom namn, e- postadress, kontaktuppgifter och CV. Detta gör vi för att kunna erbjuda dig deltagande i vår rekryteringsprocess.

När du har fått en anställning hos oss utökas behovet av information och vi samlar då även in uppgifter om fullständigt personnummer, kontonummer, klädstorlekar, närmast anhörig, dokumentation på tidigare anställningar, utbildningsbevis etc.

Vi behandlar även personuppgifter avseende kontaktpersoner hos våra kunder. Dessa personuppgifter utgörs av namn, mailadress samt telefonnummer. Detta för att kunna hålla kontakt med våra kunder och erbjuda kandidater för kundernas aktuella behov.

 

Varför vi behandlar personuppgifter
Auxante behandlar dina personuppgifter för huvudsakligen nedan angivna skäl.

· Fullgöra urval/rekryteringsprocess
· Fullgöra avtal med våra kunder
· Kontakt angående intresse av de olika positioner som skall tillsättas
· Presentera kandidat med CV för våra kunder och potentiella kunder
· Skriva anställningsavtal
· Tillhandahålla kläder
· Utbetala lön
· Bibehålla/uppdatera utbildningar
· Kontakta närstående vid ev. olycka
· Uppfylla våra kunders krav krav på dokumentation av utbildningar

 

Vilka vi delar personuppgifter med
Auxante använder sig även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom lönehantering m.m. När Auxante delar dina uppgifter med någon annan har Auxante avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Vi kommer även att dela vissa av dina personuppgifter, så som anställd, med den kund hos oss som du skall arbeta för. I den mån dina personuppgifter behöver delas med någon av våra kunder så kommer endast uppgifter som är nödvändiga användas. De personuppgifter vi dock kommer att nödgas dela med kund är främst för och efternamn, telefonnummer, klädstorlekar samt närmast anhörig. Vi kräver av våra kunder att de har en personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

 

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Auxante sparar jobbansökningar i 12 månader. I det fall du genomför uppdateringar kommer din jobbansökan att sparas i ytterligare 12 månader och i annat fall kommer dina personuppgifter att raderas.

Har du haft en anställning hos oss, sparar vi dina uppgifter avseende anställningar, kontaktuppgifter, löneuppgifter samt CV under tio (10) år.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
Genom din registrering delar du med dig av dina personuppgifter och söker ett jobb. Den lagliga grunden för hantering av personuppgifter vid din ansökan utgörs av en intresseavvägning. För att kunna erbjuda våra

tjänster som bemanningsföretag och gentemot dig som sökande så har vi ett berättigat intresse av få del av relevanta personuppgifter från din sida

för att se huruvida kvalifikationer för anställning uppfylls. För att kunna uppfylla lagkrav behöver vi spara din ansökan i 12 månader. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte erbjuda dig anställning eftersom vi då inte kan fullfölja rekryteringsprocessen.

När du har fått en anställning hos oss, sparar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla anställningsavtalet samt de rättsliga förpliktelser som åligger oss som arbetsgivare.

Vi kommer även att inhämta namn och telefonnummer från dig till närmast anhörig för att vi i nödsituationer, där du på något sätt hamnat i en fysisk eller psykisk svår situation, skall kunna kontakta din närmast anhörig. Innan inhämtandet av sådana uppgifter genomför vi en intresseavvägning för att säkerställa att inhämtandet har en rättslig grund. Vi som arbetsgivare har ett berättigat intresse av att kunna nå en anhörig till dig vid en nödsituation för att på så sätt kunna hjälpa dig som anställd att få den hjälp du behöver. Vi kommer även att ombe dig att informera din närmsta anhörig om att du har gett kontaktuppgifter vidare till oss.

När din anställning är avslutad, sparar vi dina personuppgifter under tio år. Detta för att kunna uppfylla anställningsavtalet, kollektivavtal samt för att tillse att vi följer rättsliga förpliktelser som åligger oss så som arbetsgivare.

Innan vi behandlar personuppgifter för nya lediga uppdrag gör vi en intresseavvägning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om Auxante berättigade intresse för behandling av data väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov.

 

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga, eller inaktuella. Du kan även begära att vi helt tar bort dem eller att vi begränsar dem. Vi kommer att ta bort de uppgifter vi har om dig om du så begär och såvida vi inte är nödgade att inneha dessa uppgifter på grund av rättslig förpliktelse.

Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. För att få detta kontakta personalansvarig på Auxante.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta personalansvarig på Auxante.

 

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Auxante AB
Bergsunds strand 42
11738 Stockholm
072 326 27 52

Vår personalansvarige når på via telefon ovan eller mail Simonborsos@auxante.se